106
Spider
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton