212
Chrysanthemum
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton