9
Corduroy Chaos
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton