145
Phagocytosis
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton