16
Almost Euclidean
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton