253
Tenacious
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton