257
Rhythm
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton