269
Velvet
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton