283
Dripping Glyphs
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton