356
Rippled Ribbons
Belousov-Zhabotinsky Cellular Automaton